Geomatik d.o.o. je podjetje za izvajanje geodetskih storitev, ki je bilo ustanovljeno leta 2004 s sedežem v Ljubljani. Naše podjetje izvaja dela s področja zemljiškega katastra, inženirske geodezije, katastra stavb, katastra gospodarske javne infrastrukture, izdelave geografskih informacijskih sistemov in geodetskega svetovanja. Za vse naštete storitve imamo tudi dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev na celotnem področju Republike Slovenije, ki ga je izdala Geodetska uprava Republike Slovenije.


Načelo, ki se ga držimo pri izvajanju svojih storitev, je hitra in kakovostna izvedba del ter zadovoljstvo naročnikov in končnih uporabnikov. Zato veliko pozornost namenjamo usposabljanju in izobraževanju zaposlenih ter spremljanju novih trendov na področju geodezije. Pri svojem delu pa uporabljamo najsodobnejšo geodetsko opremo priznane znamke LEICA.


Naprej nas vodi kvalitetno delo, neprekinjen razvoj ter mlad strokovni kader poln ambicij, ki nas želi pripeljati med najuspešnejša podjetja na področju izvajanja geodetskih storitev.
 
GEOMATIK Podjetje za geodetske storitve d.o.o.
Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
 
Tel:        01 437 98 36
Fax:       01 437 98 37
Gsm:     041 389 760
E-mail:  info(at)geomatik.si 
 
 
 
 
 
V podjetju GEOMATIK d.o.o. vam nudimo celovite geodetske storitve s področij:
 
Zemljiški kataster
– ureditev in evidentiranje meje
– nova izmera
– označitev meje v naravi
– parcelacija
– komasacija
– izravnava meje
– določitev in evidentiranje zemljišča pod stavbo
– vpis stavbe v kataster stavb (etaža)
– spremembe podatkov katastra stavb
– vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI)
 
Inženirska geodezija
– geodetski načrt
– zakoličba objekta
– geodetski načrti obstoječega terena in izdelava podlog za projekte nizkih in visokih gradenj
– zakoličbe osi, posnetki prečnih profilov za potrebe projektiranja in izvedbe
– vzpostavitev geodetskih mrež za potrebe izvajanja del:
  • poligoni,
  • GPS mreža,
  • nivelman (reperji)
– zakoličbe objektov, predaja zakoličbe izvajalcu in vsa geodetska dela med gradnjo
– izračun količin izvedenih zemeljskih del
– izmere in izrisi za Projekte izvedenih del (PID)
– izmere in izrisi situacije novega stanja po določilih Zakona o graditvi objektov (ZGO)
– GPS meritve geodetskih točk in izvedbe geodetskih načrtov z GPS metodo izmere
 
Geografski informacijski sistemi (GIS)
– katastrski elaborat – računanje dolžin komunalnih vodov in posegov v naravo
 
Matična številka: 2015200
Davčna številka: SI97897434
Transakcijski račun: NLB d.d.: 02053-0254939079